Close

TOG Galileo xử lý hoa nội địa

CHẾ PHẨM XỬ LÝ HOA TOG GALILEO CHO MỌI LOẠI HOA NỘI ĐỊA

Chế phẩm TOG Galileo là một dung dịch thành công dành xử lý mọi loại hoa nội địa và hoa Cúc, hoa Đồng Tiền kho lạnh hay xuất khẩu. Với thành phần "dịu nhẹ", tỷ lệ pha 0.1% càng làm chế phẩm hiệu quả với xử lý hoa và cực kỳ an toàn cho nhà vườn, vựa hoa, chợ sỉ hoa khi xử lý hoa.